položky
EUR  0.00 s DPH
  • Zobraziť

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

cng-16Kód
9788096994670EAN:
978-80-969946-7-0ISBN:

Ceniga

Výrobca:
pripravované nové vydanieDostupnosť:
EUR  25.90 / ksCena s DPH
Množstvo:
ks
Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Popis Podvojné účtovníctvo podnikateľov

* pripravované nové vydanie je plánované na február 2019

Ing. Anna Cenigová

 

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Praktická príručka,


OBSAH:

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV ............ 11

POSTUPY ÚČTOVANIA / ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI ..... 21 / 403

Úvod

Veľkostné skupiny účtovných jednotiek ........................................................... 22 / - - -

Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 .................................................................. 23 / - - -

Základné ustanovenie § 1 a Všeobecné ustanovenia § 2, 2a, 3, 4, 6, 11.... 24 / - - -

Zásady pre členenie majetku a záväzkov § 12 až 17 ...................................... 33 / - - -

Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek § 18 ........................... 47 / - - -

Zásady pre tvorbu a použitie rezerv § 19 ........................................................ 51 / - - -

Účtovanie kurzových rozdielov § 24 ................................................................. 53 / - - -

Účtovanie pri zlúčení, splynutí a rozdelení § 26 ............................................. 56 / - - -

Účtovanie predaja podniku § 27 ......................................................................... 63 / - - -

Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov § 27a ............ 64 / - - -

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov § 27b ........................................ 65 / - - -

Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností, družstiev

alebo štátnych podnikov s likvidáciou § 28 ............................................. 66 / - - -

Účtovanie v konkurze a v reštrukturalizácii § 29 ........................................... 69 / - - -

Účtovanie zákazkovej výroby § 30 ..................................................................... 70 / - - -

Účtovanie finančného prenájmu § 30a .............................................................. 74 / - - -

Účtovanie o emisných kvótach § 30b ................................................................ 76 / - - -

Účtovanie koncesie u koncesionára § 30c ....................................................... 77 / - - -

Účtovanie výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj § 30d ........................ 79 / - - -

Osobitné ustanovenia o postupoch účtovania § 31 ...................................... .81 / - - -

0 - Dlhodobý majetok § 32, § 21 ................................................. 82 / 404

Technické zhodnotenie ......................................................................................... 84 / - - -

Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku ....................................................... 86 / - - -

01 - Dlhodobý nehmotný majetok § 37 ............................................................ 87 / 404

02, 03 - Dlhodobý hmotný majetok, príslušenstvo, technická

rekultivácia, biologická rekultivácia .................................................... 96 / - - -

02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný § 38 ..................................... 100 / 409

03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný § 38 ................................. 114 / 421

04 - Obstaranie dlhodobého majetku § 33, 34, 35 ...................................... 118 / 427

05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok § 33 ............................... 123 / 429

06 - Dlhodobý finančný majetok § 13, 14 ....................................................... 125 / 429

07, 08 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a hmotnému

majetku, odpisovanie a vyraďovanie majetku § 20, 36 ................ 145 / 443

09 - Opravné položky k dlhodobému majetku § 18 .................................... 154 / 444

Účtovanie zásob na syntetických účtoch § 44 ............................................... 169 / - - -

11 - Materiál .......................................................................................................... 169 / 446

12 - Zásoby vlastnej výroby .............................................................................. 177 / 454

13 - Tovar .............................................................................................................. 188 / 461

19 - Opravné položky k zásobám .................................................................... 195 / 469

Účtovanie zásob spôsobom B ........................................................................... - - - / 470

2 - Finančné účty § 46, 47 ........................................................... 199 / 472

21 - Peniaze ............................................................................................................ 199 / 472

22 - Účty v bankách.............................................................................................. 203 / 478

23 - Bežné bankové úvery .................................................................................. 206 / 484

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci ......................................................... 208 / 486

25 - Krátkodobý finančný majetok ................................................................... 210 / 487

26 - Prevody medzi finančnými účtami ............................................................ 218 / 492

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku ................ 219 / 492

3 - Zúčtovacie vzťahy § 48 ......................................................... 221 / 493

31 - Pohľadávky § 49 ............................................................................................ 227 / 493

32 - Záväzky § 50 .................................................................................................. 234 / 502

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia

a zdravotného poistenia § 51 ..................................................................... 243 / 511

34 - Zúčtovanie daní a dotácií § 52, 52a, 52b ................................................ 247 / 514

35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu § 53 ................................... 259 / 523

36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu § 54 ......................................... 264 / 526

37 - Iné pohľadávky a iné záväzky § 55 ........................................................... 269 / 529

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov § 56, § 5 ................................... 274 / 533

39 - Opravná položka k zúčt. vzťahom a vnútorné zúčtovanie § 57 ....... 282 / 537

4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky § 58, 59 ...................... 286 / 541

41 - Základné imanie a kapitálové fondy § 59, 25 ......................................... 287 / 541

42 - Fondy tvorené zo zisku

a prevedené výsledky hospodárenia § 59, 25......................................... 304 / 555

43 - Výsledok hospodárenia § 59, 7 ................................................................. 308 / 557

45 - Rezervy § 60, 19 ........................................................................................... 310 / 558

46 - Bankové úvery § 61 ..................................................................................... 313 / 560

47 - Dlhodobé záväzky § 61 ............................................................................... 315 / 561

48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka § 61 ...... 322 / 568

49 - Fyzická osoba - podnikateľ § 62 ............................................................... 323 / 568

5 a 6 - Náklady a výnosy ..............................................................324 / - - -

5 - Náklady § 63 .......................................................................... 325 / 569

50 - Spotrebované nákupy § 64 ......................................................................... 326 / 569

60 - Tržby za vlastné výkony a tovar § 75 ..................................................... 367 / 593

61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob § 76 .................................... 370 / 600

62 - Aktivácia § 77 ............................................................................................... 372 / 603

64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti § 78 ............................................... 373 / 604

65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti § 79 ....... 376 / 607

66 - Finančné výnosy § 80 ................................................................................. 376 / 608

7 - Uzávierkové účty a podsúvahové účty § 84, 7, 8, 9 ............ 382 / 612

75 až 79 - Podsúvahové účty § 85 ................................................................... 386 / 613

8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo .....................................389 / - - -

Osobitné ustanovenia § 85a až 85e ................................................................ 389 / - - -

Prechodné a záverečné ustanovenia § 86 až 86k ........................................ 392 / - - -

ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI ..................................................- - - / 403

pozri vyššie -

POSTUPY ÚČTOVANIA - čísla strán za lomítkom

PRÍKLADY ÚČTOVANIA ................................................................ 615

1. Účtovanie stravovania zabezpečovaného zamestnávateľom

pre zamestnancov .................................................................................................... 616

2. Účtovanie preddavkov poskytnutých a prijatých pred splnením dodávky,

ak dodávateľ vyhotoví faktúru na DPH z prijatého preddavku .................... 622

3. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov

podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu,

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ........................................................ 625

4. Výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov ................................................ 626

5. Účtovanie zákazkovej výroby ................................................................................ 631

6. Účtovanie správy bytového domu správcom .................................................... 636

7. Účtovanie správy bytového domu spoločenstvom ......................................... 643

8. Postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva

do sústavy podvojného účtovníctva podnikateľov .......................................... 645

 

51 - Služby § 65 ..................................................................................................... 329 / 573

52 - Osobné náklady § 66 ................................................................................... 334 / 578

53 - Dane a poplatky § 67 ................................................................................. 339 / 581

54 - Iné náklady na hospodársku činnosť § 68 ............................................. 341 / 582

55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku § 69 .................. 348 / 586

56 - Finančné náklady § 70 ................................................................................ 350 / 587

59 - Dane z príjmov a prevodové účty § 73, 10 .......................................... 355 / 591

6 - Výnosy § 74 ........................................................................... 366 / 593

 

Účtovanie technického zhodnotenia majetku nájomcom § 41

a účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch § 42 ................. 160 / - - -

1 - Zásoby, prirodzené úbytky zásob § 43, § 22, § 23 ............... 162 / 446

 

Predslov ................................................................................................................................. 7

Zoznam použitých skratiek ............................................................................................... 8

Ženy, ktoré behali s vlkmi
 

Ženy, ktoré behali s vlkmi

s DPH : EUR  13.26
Clarissa Pinkola Estés mýty a príbehy o archetype Divokej ženy - kultové dielo o psychológii žien brožovaná 450 strán Citadella 2014

KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Reklama

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
kníhkupectvo Golem * kamenný obchod: Jókaiho 31 * Lučenec 984 01 * mobil: +421 908 919 502 * e-mail: info@knihy-golem.sk * facebook: http://www.facebook.com/knihy.golem

JavaScript musí být povolen